Mamy dla Was 550 nagród! Regulamin akcji #TakBlisko Nagród

udostępnij na:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

 

REGULAMIN AKCJI PRO-SPRZEDAŻOWEJ „#TakBlisko Nagród”

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin określa warunki Akcji pro-sprzedażowej „#TakBlisko Nagród” (zwanej dalej „Akcją pro-sprzedażową” lub „Akcją”), która przeprowadzona będzie w Centrum Handlowym – Rozrywkowym Galeria Wiślanka, ul. Katowicka 10, 44-240 Żory.

2. Organizatorem Akcji pro-sprzedażowej jest Galeria Wiślanka Spółka Akcyjna Spółka Komandytowa z siedzibą w Żorach przy ul. Katowickiej 10, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr KRS 0000766604, nr NIP 6342948194, nr Regon 382342902 (zwana dalej „Organizatorem”).
Sponsorem nagród w Akcji pro-sprzedażowej jest Organizator.

3. Przystąpienie Uczestnika do Akcji pro-sprzedażowej jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu w całości i oznacza, że Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Akcji pro-sprzedażowej. W przypadku nie spełnienia przez Uczestnika któregokolwiek z warunków Regulaminu lub naruszenia którejkolwiek z jego zasad, dany Uczestnik traci prawo udziału w Akcji pro-sprzedażowej oraz/lub prawo do nagród.

4. Akcja pro-sprzedażowa odbędzie się w dniach od 04.02.2021r. do 06.02.2021r.

5. Nagrodami w akcji (które otrzymuje się po okazaniu paragonów na odpowiednią kwotę) są:

a) w przypadku okazania (w okresie trwania Akcji) paragonu (lub paragonów, przy czym nie więcej niż trzech paragonów), na którym znajduje się potwierdzenie dokonania zakupów (w okresie trwania Akcji) na kwotę powyżej 100,00 zł – torba zakupowa

b) w przypadku okazania (w okresie trwania Akcji) paragonu (lub paragonów, przy czym nie więcej niż trzech paragonów), na którym znajduje się potwierdzenie dokonania zakupów (w okresie trwania Akcji) na kwotę powyżej 200, 00 zł – parasol

c) w przypadku okazania (w okresie trwania Akcji) paragonu (lub paragonów, przy czym nie więcej niż trzech paragonów), na którym znajduje się potwierdzenie dokonania zakupów (w okresie trwania Akcji) na kwotę powyżej 300,00 zł – kocyk z poduszą

Powyższe paragony wymienia się na nagrody przy wyznaczonym do tego Punkcie Promocyjnym na terenie Galerii Wiślanka.

6. Uczestnikiem Akcji może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, będąca rezydentem w rozumieniu przepisów podatkowych, posiadająca przypisany nr PESEL. W Akcji pro-sprzedażowej nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz pracownicy punktów handlowych i usługowych znajdujących się na terenie Centrum oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Akcji pro-sprzedażowej, w tym także pracownicy ochrony i serwisu sprzątającego Centrum. Za pracowników uważa się wszelkie osoby wykonujące pracę lub inne powtarzające się czynności na rzecz podmiotów wymienionych powyżej niezależnie od podstawy, na jakiej ta współpraca jest wykonywana.

 

ZASADY AKCJI PROSPRZEDAŻOWEJ

7. Warunkiem udziału w Akcji pro-sprzedażowej i możliwości uzyskania nagrody jest:

a. Dokonanie zakupów w sklepach oraz na terenie Centrum Handlowo – Rozrywkowego Galerii Wiślanka S.A. Sp.k. w dniach od 04.02.2021r. do 06.02.2021r na kwotę powyżej 100,00 zł (kwota ta wykazana musi być na maksymalnie trzech paragonach), które uprawniają do odbioru nagrody – tzn., że uprawnione do udziału w akcji są paragony, na których widniała będzie godzina zakupu towaru w dniach trwania Akcji oraz w przedziale czasowym 09:00 -20:59. Przez dokonanie zakupu rozumie się zakup towarów dokonany w formie płatności gotówką lub kartą płatniczą wydaną przez bank, które to zakupy upoważniają do udziału w Akcji.

b. Zgłoszenie się w dniach od 4 lutego do 6 lutego 2021r. (w okresie trwania Akcji) do Punktu Promocyjnego, zlokalizowanego na poziomie 0 pasażu Galerii Wiślanka i okazanie dowodu zakupu (lub dowodów zakupu – przy czym nie więcej niż trzech) pracownikowi Punktu Promocyjnego. Pracownik Punktu Promocyjnego dokona weryfikacji paragonu (lub paragonów), to jest: miejsca dokonania zakupu oraz daty dokonania zakupu. Pozytywna weryfikacja potwierdzona będzie opieczętowaniem paragonu (lub paragonów).

8. Każdy paragon może wziąć udział w Akcji jeden raz. Paragon, na którym niewidoczne będą data lub miejsce dokonania zakupów nie mogą brać udziału w Akcji. Uczestnik Akcji, który przedstawi paragon uprawniający do uzyskania nagrody o wyższej wartości ma prawo decyzji co do uzyskania nagrody przysługującej za dokonanie zakupów o mniejszej wartości, przy czym jeden paragon nie uprawnia do pozyskania większej liczby nagród niż jedna. W Akcji nie biorą udziału paragony za zakup: napojów alkoholowych, produktów tytoniowych, produktów leczniczych (wydawanych na receptę lub refundowanych przez NFZ), zakładów lotto, wszelkich gier liczbowych i losowych, zakładów bukmacherskich, wpłaty i wypłaty z bankomatów i wpłatomatów, opłaty za rachunki, potwierdzenia transakcji wykonanych w kantorze oraz wszelkie inne dowody zakupów nie będące paragonami.

9. O prawie do uzyskania nagrody decyduje kolejność zgłoszeń i okazania paragonów.
Liczba nagród jest ograniczona – do wyczerpania zapasów, tzn. że w przypadku rozdysponowania puli nagród, Akcja zostaje zakończona i nie przewidywane jest zwiększenie puli nagród. Jako wartość zakupów należy rozumieć sumę brutto wydaną na zakupy w lokalach objętych Akcją pro-sprzedażową. Organizator zastrzega, że nagrody na różnych poziomach mogą wyczerpywać się szybciej niż inne. W przypadku wyczerpania danej puli nagród, Uczestnik może zdecydować o pobraniu nagrody o niższej wartości. Łącznie przewiduje się wydanie 550 nagród, w tym:

a) toreb zakupowych – 250
b) parasoli – 250
c) kocyk z poduszką – 50

10. Uczestnikowi przysługuje prawo do odebrania jednej nagrody w ramach jednego zgłoszenia do Punktu Promocyjnego i jednego okazania paragonów. W przypadku posiadania większej liczby paragonów uprawniających do uzyskania większej liczby nagród, Uczestnik zobowiązany jest do kolejnego zgłoszenia do Punktu Promocyjnego, przy czym zobowiązany jest do zastosowania się do kolejności zgłoszeń (w przypadku gdy na odbiór nagród oczekują również inni Uczestnicy).

 

NAGRODY

11. Nagrodami w Akcji są :

Torby płócienne, parasole oraz poduszki z kocykiem.

12. Nagrody nie wydane w wyznaczonym terminie trwania Akcji przepadają na rzecz Organizatora. Uczestnikom nie przysługuje prawo do otrzymania ekwiwalentu (pieniężnego, rzeczowego).

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

13. Organizator zastrzega sobie prawo modyfikacji postanowień niniejszego Regulaminu w ramach celowości przeprowadzenia Akcji.

14. Organizator ma prawo żądać złożenia przez Uczestnika stosownych oświadczeń niezbędnych dla prawidłowego przebiegu Akcji pro-sprzedażowej.

15. Regulamin Akcji pro-sprzedażowej dostępny jest na stronie internetowej www.galeriawislanka.com. Organizator zastrzega, że informacje o nagrodach (w tym zdjęcia, parametry) prezentowane na stronie internetowej https://www.galeriawislanka.com/ nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, a rzeczywisty wygląd nagród może być odmienny od prezentowanego.

16. Odpowiedzialność Organizatora wobec Uczestnika nie przekroczy wartości nagrody opisanej w punkcie 5 lit. c Regulaminu.

17. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru lub realizacji nagród z przyczyn nieleżących po stronie Organizatora.

18. W przypadku wątpliwości dotyczących zasad Akcji Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji przedstawionych w Regulaminie zasad i warunków. Decyzja Organizatora może być kwestionowana tylko w postępowaniu reklamacyjnym.

19. Wszelkie reklamacje dotyczące Akcji pro-sprzedażowej powinny być zgłaszane w formie pisemnej (listem poleconym) wraz z uzasadnieniem w terminie 7 dni od dnia zakończenia Akcji. Organizator jest zobowiązany do rozpatrzenia reklamacji w ciągu 14 dni od daty otrzymania pisma składającego reklamację. Reklamacje przesyłane będą na adres: Galeria Wiślanka S.A. sp. k., ul. Katowicka 10, 44-240 Żory z dopiskiem „REKLAMACJA”. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika, numer telefonu kontaktowego, kserokopię zarejestrowanych paragonów do Promocji i dokładny opis oraz powód reklamacji

20. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy odpowiednich ustaw.

21. Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych mają jedynie charakter informacyjny. Moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego Regulaminem.

22. Wszelkie spory związane z niniejszą Akcją pro-sprzedażową rozstrzygać będzie Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

Używamy plików cookies w celu poprawy funkcjonalności internetowej strony Galerii Wiślanka. Cookies to niewielkie pliki, w których zapisywane są informacje na temat ruchu na stronie. Jeżeli zgadzasz się na użycie plików cookies kliknij przycisk Akceptuję, aby zamknąć to okno. W przeciwnym wypadku wyłącz obsługę plików cookies lub opuść tę stronę.