Regulamin Galerii Wiślanka

udostępnij na:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Kierując się troską o bezpieczeństwo i komfort odwiedzających Centrum Handlowo – Rozrywkowe Galeria Wiślanka, niezbędne jest przestrzeganie przez Klientów następujących postanowień zawartych w niniejszym Regulaminie.

Regulamin obowiązuje na terenie całej Galerii Wiślanka (dalej „Galeria” lub „Centrum”).

I. Komunikacja

1. Parking przeznaczony jest wyłącznie dla Klientów Centrum.

2. Pojazdy należy parkować w miejscach do tego wyznaczonych.

3. Zabrania się parkowania pojazdów nieuprawnionych na miejscach dla osób z niepełnosprawnością.

4. Zabrania się blokowania lub zastawiania dróg przeciwpożarowych i obszarów objętych zakazem parkowania. W przypadku parkowania pojazdów mechanicznych poza miejscami do tego wyznaczonymi, odpowiedzialność za ewentualne powstałe szkody lub koszty holowania pojazdu spada na właściciela pojazdu.

5. Zabrania się jazdy pojazdami (w tym motocyklami, skuterami, rowerami) wewnątrz obiektu Centrum. Powyższe pojazdy należy pozostawić na miejscu parkingowym.

6. Zabrania się jazdy na łyżworolkach, deskorolkach, hulajnogach oraz wprowadzania rowerów i jazdy na nich wewnątrz obiektu Centrum. Powyższe pojazdy należy pozostawić w miejscach do tego wyznaczonych – tuż obok wejścia głównego do Centrum.

7. W celu odpoczynku tj. siedzenia, dozwolone jest wyłącznie korzystanie z ławek, foteli, krzeseł lub innych miejsc do tego przeznaczonych. Zabrania się siadania na schodach, w windzie, kwietnikach czy na podłodze.

II. Zwierzęta

1. Możliwe jest wprowadzanie psów do Centrum tylko w wyjątkowych sytuacjach. Ze względów sanitarnych i higienicznych strefa gastronomiczna – Food Court pozostaje całkowicie wyłączona z możliwości wprowadzania na nią zwierząt.

2. Psy należy prowadzić na smyczy i w kagańcu.

3. Wszystkie spowodowane przez psa nieczystości powinny zostać usunięte przez ich właścicieli.

4. W przypadku, gdy zwierzę będzie przeszkadzało innym klientom lub będzie bało się przebywać na terenie Centrum (tj. będzie piszczeć, szczekać, kąsać, gryźć i przejawiać inne zachowania budzące niepokój) należy niezwłocznie wyprowadzić zwierzę z Centrum. Jeżeli zwierzę ugryzie, ukąsi lub wyrządzi inną krzywdę Klientom, osobom pracującym w Centrum lub innym użytkownikom Centrum, właściciel zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym służbę ochrony oraz Dyrekcję Centrum.

III. Promocja i reklama

1. Zabrania się prowadzenia działań reklamowych m.in. kolportażu ulotek i prezentowania materiałów reklamowych w jakiejkolwiek formie bez zgody Dyrekcji Centrum.

2. Zabrania się organizowania zgromadzeń, wystawiania na sprzedaż towarów, handlu obnośnego i obwoźnego, występów muzycznych i innych, prowadzenia akcji charytatywnych na całym terenie Centrum bez zgody Dyrekcji Centrum.

3. Zwracanie się z prośbą o wsparcie finansowe, w tym żebractwo jest zabronione.

4. Akwizycja tj. pozyskiwanie klientów, zbieranie zamówień, zawieranie umów i inne działania w tym zakresie są zabronione.

IV. Rzeczy znalezione

1. Rzeczy znalezione należy niezwłocznie przekazać służbie ochrony Centrum.

2. Zatrzymanie lub zniszczenie rzeczy znalezionych stanowi naruszenie obowiązującego prawa.

V. Broń, materiały i substancje zakazane

Zabrania się wnoszenia i użycia broni, materiałów wybuchowych, narkotyków, substancji łatwopalnych oraz innych zagrażających bezpieczeństwu i życiu Klientów lub mieniu, w zakresie w jakim nie zostało to dopuszczone odpowiednimi przepisami.

VI. Tytoń, alkohol, narkotyki, dopalacze

Zabrania się korzystania z używek m.in. dopalaczy, narkotyków, palenia wyrobów tytoniowych i tzw. elektronicznych papierosów oraz konsumpcji napojów alkoholowych poza miejscami do tego przeznaczonymi i oznakowanymi.

VII. Zakaz przebywania

Zakazuje się przebywania na terenie Centrum osobom w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem podobnie działających środków odurzających, zakłócającym porządek publiczny oraz zachowującym się w sposób uciążliwy dla innych osób lub uporczywie naruszającym niniejszy Regulamin.

VIII. Działania prawnie zakazane

1. Umyślne zanieczyszczanie, dewastowanie lub niezgodne z przeznaczeniem używanie urządzeń, mebli, dekoracji, przedmiotów, sprzętów, sieci WiFi itp., także w pomieszczeniach ogólnodostępnych jak toalety, pomieszczenia sanitarne itp. jest zabronione. Działania takie będą podstawą do roszczenia o naprawienie szkody i wydania zakazu wstępu do Centrum.

2. Niezależnie od wymienionych postanowień zabrania się podejmowania w Centrum działań zakazanych w świetle obowiązującego prawa.

Osoby odwiedzające Centrum proszone są o respektowanie poleceń służb ochrony Centrum oraz Dyrekcji Centrum. W przypadku nieprzestrzegania niniejszego Regulaminu oraz podejmowania w Centrum działań zakazanych w świetle obowiązującego prawa stosowne służby rozważą możliwość zawiadomienia odpowiednich organów ścigania.

Obiekt i teren przyległy Galerii Wiślanka jest monitorowany za pomocą kamer oraz patrolowany przez pracowników ochrony.

Uprzejmie prosimy o przestrzeganie powyższych zasad.

Dyrekcja Galerii Wiślanka

Używamy plików cookies w celu poprawy funkcjonalności internetowej strony Galerii Wiślanka. Cookies to niewielkie pliki, w których zapisywane są informacje na temat ruchu na stronie. Jeżeli zgadzasz się na użycie plików cookies kliknij przycisk Akceptuję, aby zamknąć to okno. W przeciwnym wypadku wyłącz obsługę plików cookies lub opuść tę stronę.