REGULAMIN AKCJI PRO-SPRZEDAŻOWEJ „Rozdajemy prezenty na Dzień Mamy w Galerii Wiślanka”

REGULAMIN AKCJI PRO-SPRZEDAŻOWEJ „Rozdajemy prezenty na Dzień Mamy w Galerii Wiślanka”

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin określa warunki Akcji pro-sprzedażowej „Rozdajemy prezenty na Dzień Mamy w Galerii Wiślanka” (zwanej dalej „Akcją pro-sprzedażową” lub „Akcją”), która przeprowadzona będzie w Centrum Handlowo – Rozrywkowym Galeria Wiślanka, ul. Katowicka 10, 44-240 Żory.
 2. Organizatorem Akcji pro-sprzedażowej jest Galeria – Wiślanka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Żorach przy ul. Katowickiej 10, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr KRS 0001033418, nr NIP 6342948194, nr Regon 382342902 (zwana dalej „Organizatorem”).

Sponsorem nagród w Akcji pro-sprzedażowej jest Organizator.

 1. Przystąpienie Uczestnika do Akcji pro-sprzedażowej jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu w całości i oznacza, że Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Akcji pro-sprzedażowej. W przypadku nie spełnienia przez Uczestnika któregokolwiek z warunków Regulaminu lub naruszenia którejkolwiek z jego zasad, dany Uczestnik traci prawo udziału w Akcji pro-sprzedażowej oraz/lub prawo do nagród.
 2. Akcja pro-sprzedażowa odbędzie się w dniu 26.05.2023r.
 3. Nagrodą w akcji, którą otrzymuje się po okazaniu paragonów na odpowiednią kwotę są zestaw kosmetyków Yumi (balsam do ciała, żel pod prysznic, krem do rąk) lub flakon perfum Made in Lab 33 ml

– po okazaniu (w okresie trwania Akcji) paragonu, na którym znajduje się potwierdzenie dokonania zakupów (w okresie trwania Akcji) na kwotę minimum

149,00 zł na 1 paragonie – otrzymasz zestaw kosmetyków Yumi

99 zł na 1 paragonie – otrzymasz flakon Perfum Made in Lab 33 ml

 

Powyższe paragony wymienia się na nagrody przy wyznaczonym do tego Punkcie Promocyjnym na terenie Galerii Wiślanka – poziom 0, strefa eventowa.

 1. Uczestnikiem Akcji może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, będąca rezydentem w rozumieniu przepisów podatkowych, posiadająca przypisany nr PESEL. W Akcji pro-sprzedażowej nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz pracownicy punktów handlowych i usługowych znajdujących się na terenie Centrum oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Akcji pro-sprzedażowej, w tym także pracownicy ochrony i serwisu sprzątającego Centrum. Za pracowników uważa się wszelkie osoby wykonujące pracę lub inne powtarzające się czynności na rzecz podmiotów wymienionych powyżej niezależnie od podstawy, na jakiej ta współpraca jest wykonywana.

 

ZASADY AKCJI PROSPRZEDAŻOWEJ

 1. Warunkiem udziału w Akcji pro-sprzedażowej i możliwości uzyskania nagrody jest:
 2. Dokonanie zakupów w sklepach oraz na terenie Centrum Handlowo – Rozrywkowego Galerii Wiślanka Sp. z o.o. w dniu od 26.05.2023r.na kwotę minimum 149,00 zł lub 99,00 zł (kwota ta wykazana musi być na 1 paragonie), która uprawnia do odbioru nagrody – tzn., że uprawnione do udziału w akcji są paragony, na których widniała będzie godzina zakupu towaru w dniu trwania Akcji oraz w przedziale czasowym 09:00 -20:59. Przez dokonanie zakupu rozumie się zakup towarów dokonany w formie płatności gotówką lub kartą płatniczą wydaną przez bank, które to zakupy upoważniają do udziału w Akcji.
 3. okazanie hostessie swojego numeru uczestnika (ID) programu lojalnościowego Wiślanka Club lub zarejestrowanie się do programu lojalnościowego przy hostessie. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 4. z Akcji Promocyjnej wyłączone są Paragony z punktów handlowych: Lidl, Żabka, MBank, Iqos, Tauron, Orange, T-Mobile, Play, Plus GSM, Canal+, Kantor Promes, Paragony dotyczące zakupu wyrobów tytoniowych oraz Paragony za zakup napojów alkoholowych w rozumieniu ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487). Jeżeli na Paragonie widnieje zakup napoju alkoholowego, leku wydawanego na receptę, wyrobu tytoniowego Hostessa odejmie wartość ww. zakupu od kwoty na Paragonie. Jeżeli Paragon lub Paragony nadal spełniają warunki opisane w ust. 2 powyżej to posiadacz Paragonów może wziąć udział w Akcji Promocyjnej.

 

 1. Zgłoszenie się w dniu 26 maja 2023r. (w okresie trwania Akcji) do Punktu Promocyjnego, zlokalizowanego na poziomie 0 (strefa eventowa) pasażu Galerii Wiślanka i okazanie dowodu zakupu pracownikowi Punktu Promocyjnego. Pracownik Punktu Promocyjnego dokona weryfikacji paragonu, to jest: miejsca dokonania zakupu oraz daty dokonania zakupu. Pozytywna weryfikacja potwierdzona będzie opieczętowaniem paragonu i potwierdzeniem odbioru nagrody przez Uczestnika Akcji Promocyjnej.

Nagrody wydawane będą w godzinach 12:00 – 21:00

 1. Każdy paragon może wziąć udział w Akcji jeden raz. Paragon, na którym niewidoczne będą data lub miejsce dokonania zakupów nie mogą brać udziału w Akcji.

Klient, którego jeden paragon opiewa na kwotę powyżej 298 złotych (niezależnie od sumy) ma prawo do obioru maksymalnie 2 zestawów kosmetyków Yumi lub 1 zestawu kosmetyków i 1 perfum Made in Lab lub 2 perfum Made in Lab.  Każdy klient ma prawo do odbioru max 2 nagród w czasie trwania Akcji.

 

 1. O prawie do uzyskania nagrody decyduje kolejność zgłoszeń i okazania paragonów.

Liczba nagród jest ograniczona – do wyczerpania zapasów, tzn. że w przypadku rozdysponowania puli nagród, Akcja zostaje zakończona i nie przewidywane jest zwiększenie puli nagród. Jako wartość zakupów należy rozumieć sumę brutto wydaną na zakupy w lokalach objętych Akcją pro-sprzedażową.

Łączna liczba Nagród na czas trwania Akcji Promocyjnej to 500 sztuk.

W przypadku, gdy do zakończenia promocji nie zostaną odebrane wszystkie Nagrody, stają się one własnością Galerii Wiślanka.

Nagrody nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny lub rzeczowy.

Produkty znajdujące się na paragonach biorących udział w akcji nie podlegają zwrotowi . Klienci mają możliwość ewentualnej wymiany towaru, ale nie maja możliwości jego zwrotu.

 1. Uczestnikowi przysługuje prawo do odebrania maksymalnie dwóch nagród w ramach jednego zgłoszenia do Punktu Promocyjnego i jednego okazania paragonów. W przypadku posiadania większej liczby paragonów uprawniających do uzyskania większej liczby nagród, Uczestnik zobowiązany jest do kolejnego zgłoszenia do Punktu Promocyjnego, przy czym zobowiązany jest do zastosowania się do kolejności zgłoszeń (w przypadku gdy na odbiór nagród oczekują również inni Uczestnicy).

 

NAGRODY

 1. Nagrodami w Akcji są :

– zestaw kosmetyków Yumi (żel pod prysznic, balsam do ciała, krem do rąk)

– Perfumy Made in Lab 33 ml

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator zastrzega sobie prawo modyfikacji postanowień niniejszego Regulaminu w ramach celowości przeprowadzenia Akcji.
 2. Organizator ma prawo żądać złożenia przez Uczestnika stosownych oświadczeń niezbędnych dla prawidłowego przebiegu Akcji pro-sprzedażowej.
 3. Regulamin Akcji pro-sprzedażowej dostępny jest na stronie internetowej www.galeriawislanka.com oraz w punkcie odbioru nagród.
 4. Odpowiedzialność Organizatora wobec Uczestnika nie przekroczy wartości nagrody opisanej w punkcie 5 Regulaminu.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru lub realizacji nagród z przyczyn nieleżących po stronie Organizatora.
 6. W przypadku wątpliwości dotyczących zasad Akcji Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji przedstawionych w Regulaminie zasad i warunków. Decyzja Organizatora może być kwestionowana tylko w postępowaniu reklamacyjnym.
 7. Wszelkie reklamacje dotyczące Akcji pro-sprzedażowej powinny być zgłaszane w formie pisemnej (listem poleconym) wraz z uzasadnieniem w terminie 7 dni od dnia zakończenia Akcji. Organizator jest zobowiązany do rozpatrzenia reklamacji w ciągu 14 dni od daty otrzymania pisma składającego reklamację. Reklamacje przesyłane będą na adres: Galeria Wiślanka Sp. z o.o., ul. Katowicka 10, 44-240 Żory z dopiskiem „REKLAMACJA”. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika, numer telefonu kontaktowego, kserokopię zarejestrowanych paragonów do Promocji i dokładny opis oraz powód reklamacji
 8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy odpowiednich ustaw.
 9. Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych mają jedynie charakter informacyjny. Moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego Regulaminem.
 10. Wszelkie spory związane z niniejszą Akcją pro-sprzedażową rozstrzygać będzie Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

 

 

 

 

 

Używamy plików cookies w celu poprawy funkcjonalności internetowej strony Galerii Wiślanka. Cookies to niewielkie pliki, w których zapisywane są informacje na temat ruchu na stronie. Jeżeli zgadzasz się na użycie plików cookies kliknij przycisk Akceptuję, aby zamknąć to okno. W przeciwnym wypadku wyłącz obsługę plików cookies lub opuść tę stronę.