Polityka prywatności

Polityka Prywatności określa sposób przetwarzania i ochrony Państwa danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu dostępnego pod adresem www.galeriawislanka.com, którego właścicielem jest Galeria – Wiślanka Spółka Akcyjna Spółka Komandytowa z siedzibą w Katowicach.

I. Organ odpowiedzialny

Podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie Państwa danych osobowych na stronie internetowej Galerii Wiślanka (dalej też jako Serwis) jest:

Galeria – Wiślanka Spółka Akcyjna Spółka Komandytowa z siedzibą w Katowicach (40-153) ul. Aleja Wojciecha Korfantego 169 , wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000766604, NIP: 6342948194 , REGON:  382342902

adres e-mail: wojciech.stania@wislanka.eu

II. Zasady dotyczące pobierania i przetwarzania danych osobowych

Przetwarzanie danych osobowych w Galerii Wiślanka

Galeria Wiślanka dane osobowe, przez które rozumie się informacje odnoszące się do zidentyfikowanej lub dającej się na ich podstawie zidentyfikować osoby fizycznej, jak np. jej nazwisko i adres, identyfikator internetowy, przetwarza zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej jako RODO oraz krajowymi przepisami o ochronie danych osobowych.

Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych w Galerii Wiślanka

 1. Na podstawie Państwa zgody [art. 6 pkt a) RODO]- jeżeli została udzielona Galerii Wiślanka przez Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, to stanowi ona podstawę prawną uprawniająca Galerię Wiślanka do takiego przetwarzania. Udzielona zgoda może w każdym czasie zostać odwołana. Odwołanie zgody nie powoduje, że przetwarzanie danych do momentu odwołania zgody było bezprawne.

 2. W celu realizacji obowiązków ustawowych [art. 6 pkt b) RODO]- przetwarzanie Państwa danych może nastąpić w celu realizacji zawartej na Państwa żądanie umowy lub w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy.

 3. W ramach prawnie usprawiedliwionych interesów [Art. 6 pkt f) RODO]- Galeria Wiślanka może przetwarzać Państwa dane jeśli jest to niezbędne w celu zabezpieczenia jej uprawnionych interesów lub uprawnionych interesów osób trzecich, takich jak np. dochodzenie roszczeń i prawo obrony w sporach prawnych, zapewnienie bezpieczeństwa informatycznego i działania systemów informatycznych, pliki cookie, video-rejestracja w celu obrony praw właściciela nieruchomości, gromadzenia i przedłożenia dowodów.

Dane osobowe przetwarzane przez Galerię Wiślanka

Galeria Wiślanka przetwarza następujące dane osobowe: imiona i nazwiska, dane adresowe, adresy mailowe, identyfikator internetowy, rodzaj przeglądarki, rodzaj systemu operacyjnego, data  czas wizyty, liczba połączeń, liczba otwieranych podstron serwisu, przeglądane treści.

Cele, w jakich przetwarzane są dane osobowe przez Galerię Wiślanka

Jeżeli Państwa dane osobowe zostały pobrane poprzez stronę internetową Galerii Wiślanka, nastąpiło to w celu realizacji następujących celów: subskrypcja newslettera, w celu przyjęcia uwag, zgłoszeń i zapytań skierowanych poprzez formularz kontaktowy, analiza statystyczna korzystania z witryny.

Zakres i zasady przetwarzania danych

 1. Newsletter- w celu skorzystania z usługi newslettera zostaną Państwo poproszeni o podanie następujących danych: imienia, nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu, płci, kodu pocztowego oraz adresu zamieszkania. Podany przez Państwa adres e-mail będzie wykorzystywany w celu wysłania newslettera. Informacje podane przez Państwa w formularzu newslettera pozwolą dostosować zawartość newslettera do Państwa potrzeb i zainteresowań. Powyższe dane osobowe będą przetwarzane na podstawie Państwa zgody.

 2. Formularz kontaktowy- w przypadku skorzystania przez Państwa z formularza kontaktowego zamieszczone w nim dane będą wykorzystane w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie w nim złożone. Dane osobowe podane w formularzy kontaktowym przetwarzane są na podstawie Państwa zgody.

 3. Hosting i pliki dziennika- Galeria Wiślanka przetwarza dane dotyczące zasobów, dane kontaktowe, dane użytkowe, metadane i dane komunikacyjne osób odwiedzających stronę internetową Galerii Wiślanka. Powyższe dane gromadzone są przy każdym dostępie do serwera, na którym znajduje się ta usługa (tzw. pliki dziennika serwera). Dane dostępowe obejmują nazwę strony internetowej, do której uzyskano dostęp, plik, datę i godzinę dostępu, ilość przesłanych danych, powiadomienie o udanym dostępie, typ i wersję przeglądarki, system operacyjny użytkownika, adres URL odsyłacza (poprzednio odwiedzana strona), adres IP oraz dostawcę przesyłającego zapytanie. Informacje w pliku dziennika są przechowywane ze względów bezpieczeństwa (np. w celu wykrycia nadużycia lub oszustwa), a następnie usuwane. Dane, których dalsze przechowywanie jest wymagane do celów dowodowych, nie są usuwane do czasu ostatecznego wyjaśnienia danego incydentu.

Prawo do uzyskania informacji

W każdej chwili i bezpłatnie mają Państwo prawo do uzyskania informacji o przetwarzanych przez Galerię Wiślanka danych, celach przetwarzania, kategoriach odbiorców, planowanym okresie przechowywania. Mają Państwo również prawo do otrzymania kopii swoich danych.

Korekta i usunięcie danych osobowych

Mają Państwo również prawo do korekty swoich danych osobowych, które zostały Galerii Wiślanka udostępnione. W tym celu należy skontaktować się z Galerią Wiślanka na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej korzystając z danych kontaktowych podanych na niniejszej stronie internetowej.

W dowolnym momencie można zwrócić się także z prośbą o usunięcie swoich danych osobowych na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, korzystając z danych kontaktowych podanych na niniejszej stronie internetowej.

Na Państwa żądanie Galeria Wiślanka niezwłocznie usunie wszystkie przechowywane dane osobowe dotyczące Państwa osoby, pod warunkiem, że cel przetwarzania przestał mieć zastosowanie i nie istnieją ustawowe lub prawne obowiązki w zakresie przechowywania danych uniemożliwiające ich usunięcie. W takim przypadku dane zostaną zablokowane.

Ograniczenie przetwarzania

Mogą się Państwo zwrócić także z prośbą o ograniczenie przetwarzania danych osobowych przez Galerię Wiślanka, np. w przypadku zakwestionowania poprawności, legalności lub konieczności przetwarzania przez Galerię Wiślanka swoich danych osobowych, korzystając z danych kontaktowych podanych na niniejszej stronie internetowej. Wówczas zostanie ograniczone przetwarzanie Państwa danych osobowych do niezbędnego minimum (przechowywanie) i w razie potrzeby zostaną one wykorzystane wyłącznie w celu ustalenia, wykonania lub egzekwowania roszczeń prawnych lub w celu ochrony praw innych osób fizycznych lub prawnych oraz z innych powodów prawnych. Jeśli ograniczenie zostanie zniesione, a Galeria Wiślanka ponownie będzie przetwarzać Państwa dane osobowe, niezwłocznie otrzymają Państwo odpowiednią informację.

Możliwość przeniesienia danych osobowych

Mają Państwo prawo do otrzymania swoich danych osobowych, które zostały przekazane Galerii Wiślanka na podstawie zgody lub umowy i które są przetwarzane automatycznie. Na Państwa żądanie w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej przy wykorzystaniu danych kontaktowych podanych na niniejszej stronie internetowej, udostępnione zostaną Państwu dane osobowe w standardowym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Na wyraźne życzenie Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym (kontrolerom danych), których określą Państwo w zapytaniu, pod warunkiem że zapytanie to nie narusza praw lub wolności stron trzecich i jest technicznie wykonalne.

Cofnięcie zgody/prawa do odwołania

Zgodę można w każdej chwili cofnąć bez podania przyczyn. Na zgłoszone żądanie w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej przy wykorzystaniu danych kontaktowych podanych na niniejszej stronie internetowej, Państwa dane nie będą już przetwarzane przez Galerię Wiślanka w celach, na które została udzielona zgoda i zostaną odpowiednio zablokowane. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania z prawem na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.

Prawa do wniesienia zażalenia

Ze względu na swoją szczególną sytuację w każdej chwili mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, które Państwa dotyczą, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt e) lub art. 6 ust. 1 pkt f) RODO; dotyczy to również profilowania na podstawie tych przepisów. W takim przypadku nie będą w dalszym ciągu przetwarzane przez Galerię Wiślanka Państwa dane osobowe, chyba że zostanie udowodnione, że istnieją istotne powody przetwarzania, które przeważają nad Państwa interesami, prawami i wolnościami, lub przetwarzanie to służy dochodzeniu, egzekwowaniu lub obronie roszczeń prawnych.

Jeżeli dane dotyczące Państwa są przetwarzane do celów marketingu bezpośredniego, w każdej chwili mają Państwo prawo sprzeciwić się przetwarzaniu tych danych do celów takiej reklamy. Jeśli sprzeciwią się Państwo przetwarzaniu danych do celów marketingu bezpośredniego, dane te nie będą już przetwarzane do tych celów.

Ewentualne odwołania należy kierować na adres podany adres kontaktowy Galerii Wiślanka.

Skarga do organów władz właściwych do spraw ochrony danych

Mają Państwo prawo złożyć skargę dotyczącą przetwarzania danych przez Galerię Wiślanka do właściwych władz sprawujących nadzór: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

Zmiana polityki prywatności

Galeria Wiślanka zastrzega sobie prawo do sporadycznego dostosowywania niniejszej polityki prywatności w taki sposób, aby zawsze była zgodna z aktualnymi wymogami prawnymi, lub do wprowadzania zmian w usługach w polityce prywatności, np. przy wprowadzaniu nowych usług.

PLIKI COOKIES

 1. Strona internetowa Galerii Wiślanka realizuje usługi korzystając z plików cookies zgodnie z Polityką Prywatności. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

 2. Serwis korzysta z plików cookies, które stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są na Państwa urządzeniu (na komputerze, telefonie lub innym urządzeniu, z którego dokonano połączenia z Serwisem) podczas przeglądania Serwisu. Pliki cookies pozwalają na rozpoznanie Państwa urządzenia przy ponownym połączeniu z Serwisem.

 3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

  • dostosowania zawartości stron internetowych do Państwa preferencji oraz optymalizacji korzystania ze strony internetowej; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać Państwa urządzenie i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do Państwa indywidualnych potrzeb;

  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób osoby odwiedzające Serwis korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.

 4. W ramach strony internetowej Galerii Wiślanka stosowane są dwa rodzaje plików cookies:

  • sesyjne pliki cookies – pliki tymczasowe, które przechowywane są w Państwa urządzeniu końcowym do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej); oraz

  • stałe pliki cookies – przechowywane w Państwa urządzeniu końcowym przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez.

 5. W ramach strony internetowej Galerii Wiślanka stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

  • niezbędne pliki cookies – to pliki, które umożliwiają korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu;

  • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;

  • wydajnościowe pliki cookies – to pliki, które umożliwiają zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;

  • funkcjonalne pliki cookies – to pliki, które umożliwiają „zapamiętanie” wybranych przez Państwa ustawień i personalizację interfejsu, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

  • reklamowe pliki cookies – to pliki, które umożliwiają dostarczanie Państwu treści reklamowych bardziej dostosowanych do Państwa zainteresowań.

 6. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym osoby odwiedzającej witrynę internetową. Użytkownicy takich przeglądarek mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

 7. Ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

 8. Pliki cookies umieszczane są w urządzeniu końcowym i mogą być wykorzystywane również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

 9. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

Używamy plików cookies w celu poprawy funkcjonalności internetowej strony Galerii Wiślanka. Cookies to niewielkie pliki, w których zapisywane są informacje na temat ruchu na stronie. Jeżeli zgadzasz się na użycie plików cookies kliknij przycisk Akceptuję, aby zamknąć to okno. W przeciwnym wypadku wyłącz obsługę plików cookies lub opuść tę stronę.