Regulamin konkursu Wygraj bilety do kina

Regulamin Konkursu Galerii Wiślanka

 • 1. Organizator i czas trwania Konkursu
 1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa warunki, na jakich odbywa się realizacja Konkursu („Konkurs”) w serwisie społecznościowym Facebook, działającym pod adresem www.facebook.com („Serwis Facebook”).
 2. Organizatorem konkursu jest Galeria-Wiślanka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Żorach przy ul. Katowickiej 10, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr KRS 0001033418, nr NIP 6342948194, nr Regon 382342902 (zwana dalej „Organizatorem”).

 

 1. Fundatorem Nagród w Konkursie jest Galeria Wiślanka („Fundator”).
 1. Konkurs trwa od 17.07.2023 r. do 31.07.2023 do godziny 18:00 czasu polskiego.
 2. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na profilu Galeria Wiślanka w serwisie Facebook pod postem konkursowym.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie Serwisu Facebook lub utrudniony dostęp do niego z przyczyn od niego niezależnych, pozostających poza kontrolą Organizatora, w szczególności będący wynikiem działań lub zaniechań w/w Serwisu, braku dostępu do Internetu itp.
 4. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, administrowany ani też tworzony we współpracy z Serwisem Facebook®. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora, a w żadnym wypadku do właściciela czy administratora Serwisu Facebook®. Wszelkie dane osobowe i informacje przekazywane przez uczestników w ramach Konkursu powierzane są Organizatorowi, a nie właścicielowi czy administratorowi Serwisu Facebook. Organizator zwalnia w całości serwis Facebook od jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec Uczestników wynikającej z Konkursu.
 5. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009r. o grach hazardowych (Dz.U.2009, Nr 201,poz. 1540 ze zm.) i nie podlega rygorom określonym w w/w ustawie.
 6. Fundator nagród nie odpowiada w żaden sposób za przebieg konkursu.

 

 • 2. Warunki uczestnictwa w konkursie
 1. Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.
 2. Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne spełniające łącznie następujące warunki („Uczestnik”):
  1. pełna zdolność do czynności prawnych;
  2. w dniu dokonania zgłoszenia do Konkursu posiadające miejsce stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  3. posiadające niefikcyjne (czyli zawierające prawdziwe dane Uczestnika) indywidualne konto użytkownika w Serwisie Facebook;
  4. które zapoznały się z treścią Regulaminu i zaakceptowały jego postanowienia;
  5. wyraziły zgodę na przetwarzanie danych osobowych udostępnionych w Konkursie w celach związanych z Konkursem oraz powiadomienia o przyznaniu i wydaniu Nagrody zgodnie z § 6. Regulaminu.
 3. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora oraz Fundatora Nagród w Konkursie, a także członkowie najbliższych rodzin tych osób. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, rodziców, małżonków, krewnych i powinowatych do drugiego stopnia i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
 1. Zadaniem każdego Uczestnika Konkursu (Dalej: Zadanie Konkursowe) jest wykonanie zadania konkursowego zamieszczonego na profilu Galeria Wiślanka w Serwisie Facebook, znajdującym się pod adresem: https://www.facebook.com/galeriawislanka (dalej: Profil):

Zamieścić kreatywny komentarz pod postem konkursowym.

 1. Odpowiedź należy opublikować w komentarzu pod postem konkursowym na Profilu Galerii Wiślanka w opisany wyżej sposób, w dn. 17-31.07.2023. 
 2. W Konkursie Uczestnik może wziąć udział tylko raz, zamieszczając jeden komentarz. Wszystkie kolejne odpowiedzi na Zadanie Konkursowe nie będą traktowane, jako zgłoszenie w Konkursie. Komisja Konkursowa będzie brała pod uwagę tylko odpowiedź umieszczoną pod postem zawierającym Zadanie Konkursowe najwcześniej.
 3. Odpowiedź w komentarzu udzielona przez Uczestnika nie może naruszać ogólnych zasad przyjętych na Profilu między innymi: obrażanie osób i marek, brak poszanowania godności osób trzecich czy używanie niecenzuralnych słów.
 4. Organizator zastrzega sobie możliwość usunięcia odpowiedzi niespełniających powyższych kryteriów.
 5. Odpowiedź powinna stanowić oryginalną, autorską interpretację Zadania Konkursowego przez Uczestnika. Zgłoszenia Konkursowe muszą stanowić efekt samodzielnej pracy twórczej Uczestników i nie mogą stanowić cudzych utworów, ich kopii ani opracowania.
 6. Zamieszczając Odpowiedź Uczestnik zapewnia, że jest jej autorem i przysługują mu niczym nieograniczone osobiste i majątkowe prawa autorskie do odpowiedzi na Zadanie Konkursowe.

 

 • 3. Zasady wyłonienia zwycięzcy konkursu
 1. Organizator Konkursu powołuje komisję konkursową (dalej „Komisja Konkursowa”), składającą się z 3 wykwalifikowanych pracowników Organizatora, która oceni kreatywność i wartość merytoryczną odpowiedzi.
 2. Zadaniem Komisji Konkursowej będzie ocena komentarzy umieszczonych przez Uczestników oraz wyłonienie 3 zwycięzców Konkursu (Dalej: Zwycięzca), którzy zostaną nagrodzeni zgodnie z § 4 Regulaminu.
 3. Informacja o wybraniu Zwycięzców zostanie opublikowana na Profilu w komentarzu pod postem zawierającym Zadanie Konkursowe, w dniu 01.08.2023 r. do godz. 23:59.
 4. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i niepodważalna. Uczestnicy nie mają prawa do odwoływania się od podjętej przez Komisję Konkursową decyzji.

 

 • 4. Nagrody
 1. Nagrodami w Konkursie są podwójne zaproszenia na seans kinowy, które można zrealizować wyłącznie w Kinie Helios na terenie Galerii Wiślanka w Żorach.
 2. Przewidziane są następujące nagrody 3 x podwójne zaproszenie na wybrane seanse do Kina Helios.

 

 

 • 5. Odbiór nagrody
 1. W celu wydania nagrody Zwycięzcy, Zwycięzca jest zobowiązany do nawiązania kontaktu z Organizatorem poprzez wiadomość prywatną – tekstową w serwisie społecznościowym Facebook.
 2. Zwycięzca zobowiązany jest skontaktować się z Organizatorem w ciągu maksymalnie 2 dni od ogłoszenia wyników.
 3. Wiadomość skierowana do Organizatora musi zawierać: imię i nazwisko oraz numer telefonu oraz oświadczenie o następującej treści: 

 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych uczestników Konkursu Galerii Wiślanka, czyli Galeria-Wiślanka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Żorach przy ul. Katowickiej 10, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr KRS 0001033418, nr NIP 6342948194, nr Regon 382342902 (zwana dalej „Organizatorem”), w celu wzięcia udziału w Konkursie i wydania mi nagrody.

Jednocześnie oświadczam, że rozumiem, że przysługuje mi prawo dostępu do przetwarzanych danych osobowych i ich poprawiania, a także prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych i wniesienia sprzeciwu na warunkach określonych prawem oraz, że udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne.
Oświadczam, że przesłana przeze mnie odpowiedź konkursowa nie narusza praw lub dóbr osób trzecich, w tym w szczególności praw autorskich lub innych praw na dobrach niematerialnych lub materialnych”. 

 1. Podanie danych jest dobrowolne, jednak brak umieszczenia powyższej klauzuli w wiadomości skierowanej do Organizatora powoduje utratę uprawnienia Zwycięzcy do nagrody.
 2. Warunkiem odbioru nagrody jest potwierdzenie otrzymania od Zwycięzcy niezbędnych danych wymaganych do otrzymania nagrody: imię nazwisko, numer telefonu.
 3. W przypadku niespełnienia warunków z §5 pkt. 1. nagroda pozostaje w rękach Organizatora i to do niego należy decyzja w zakresie wyłonienia kolejnego Zwycięzcy lub przeznaczenia Nagrody na poczet kolejnego Konkursu organizowanego na tej samej platformie („Facebook”).
 4. Nagrody będą wydawane wyłącznie w Biurze Dyrekcji Galerii Wiślanka na poziomie +1 na terenie Galerii Wiślanka w Żorach za okazaniem właściwego numeru telefonu Zwycięzcy zgodnie z §5 pkt. 3 oraz ważnego dowodu osobistego.
 5. Uczestnicy nie są uprawnieni do żądania szczególnych właściwości uzyskanej Nagrody, wymiany Nagrody na inną, ani też wydania równowartości Nagrody w pieniądzu, towarze lub usłudze. Uczestnicy nie mogą też przenieść jakichkolwiek praw związanych z Nagrodą na osobę trzecią.
 6. Fundator, w przypadku, gdy zaistnieje taki obowiązek zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 roku (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176), przed wydaniem Nagrody obliczy, pobierze i odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% wartości Nagrody.
 • 6. Przetwarzanie i ochrona danych osobowych
 1. Uczestnik, akceptując postanowienia niniejszego Regulaminu, oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji Konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.). Podanie przez Uczestnika wskazanych wyżej danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.
 2. W przypadku otrzymania nagrody w Konkursie Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie: imię i nazwisko.
 3. Jednocześnie Uczestnik potwierdza, że został poinformowany o tym, że:
 4. Administratorem danych osobowych jest Galeria-Wiślanka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Żorach przy ul. Katowickiej 10, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr KRS 0001033418, nr NIP 6342948194, nr Regon 382342902 (zwana dalej „Organizatorem”) i przetwarza dane osobowe na potrzeby konkursu;
 5. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz ogłoszenia Zwycięzców Konkursu i wydania nagród, a podanie ich jest dobrowolne;
 6. Uczestnik oświadcza, został poinformowany o przysługującym mu prawie do dostępu do treści swoich danych osobowych i ich poprawiania.

 

 • 7. Prawa własności intelektualnej do Odpowiedzi Konkursowych
 1. Uczestnik oświadcza, że Odpowiedź i jej poszczególne elementy stanowić będą utwór w rozumieniu prawa autorskiego jego wyłącznego autorstwa, że będzie posiadał do nich nieograniczone autorskie prawa majątkowe oraz że korzystanie przez Organizatora i Współorganizatora i jej poszczególnych elementów w przypadku przeniesienia na niego majątkowych praw autorskich zgodnie z ust. 2 nie będzie naruszać jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym w szczególności praw autorskich.
 2. Z chwilą wysłania przez Uczestnika danych osobowych zgodnie z § 5 ust. 1, Uczestnik przenosi nieodpłatnie na Współorganizatora majątkowe prawa autorskie do zwycięskiej Odpowiedzi i jej poszczególnych elementów, na wymienionych poniżej polach eksploatacji:
 3. utrwalanie i zwielokrotnianie w każdy sposób, w szczególności prasie i w pamięci komputera, na nośnikach danych zarówno cyfrowych jak i analogowych, techniką zapisu magnetycznego jak i cyfrowego oraz techniką drukarską i reprograficzną;
 4. rozpowszechnianie poprzez wprowadzanie zwielokrotnionych egzemplarzy do obrotu, w tym w prasie, publiczne wystawianie, najem lub użyczenie;
 5. udostępnianie w taki sposób, aby każdy miał do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym w tym poprzez udostępnianie w sieci Internet;
 6. wykorzystywanie w działaniach marketingowych Fundatora, w tym w ramach reklamy lub promocji jego produktów lub usług oraz rejestracja i wykorzystanie w charakterze znaków towarowych, wzorów przemysłowych i we wszelkich innych krajowych i międzynarodowych procedurach ochrony własności intelektualnej, bez względu na ilość nadań, emisji i wytworzonych egzemplarzy;
 7. wykorzystywanie zwycięskiej Odpowiedzi w całości lub we fragmentach do celów promocyjnych i reklamy oraz rejestracja i wykorzystanie w charakterze znaków towarowych, wzorów przemysłowych i we wszelkich innych krajowych i międzynarodowych procedurach ochrony własności intelektualnej.
 8. Wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych Uczestnik udziela Fundatorowi zgody na tworzenie, rozporządzanie i korzystanie z utworów zależnych względem zwycięskiej Odpowiedzi lub jej części, w tym na włączanie ich do innych utworów i korzystanie z tak powstałych utworów na polach eksploatacji wskazanych w lit. a–e powyżej, jak również na wprowadzanie zmian i modyfikacji do tych utworów.
 9. Wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych Uczestnik udziela Fundatorowi zgody na wykonywanie w jego imieniu prawa zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego w stosunku do zwycięskiej Odpowiedzi lub jej części.

 

 • 8. Reklamacje
 1. Reklamacje rozpatruje w imieniu Organizatora Komisja Konkursowa, składająca się z 3 przedstawicieli Organizatora.
 1. Reklamacje dotyczące Konkursu mogą być składane przez Uczestników Konkursu za pośrednictwem poczty na adres Galeria-Wiślanka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Żorach przy ul. Katowickiej 10, w czasie trwania Konkursu, jednakże nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od daty ogłoszenia ostatniego Zwycięzcy Konkursu.
 1. Reklamacje wpływające po określonym wyżej terminie nie będą rozpatrywane.
 2. Reklamacje winny wskazywać dane wnoszącego reklamację (imię, nazwisko, adres e-mail, adres korespondencyjny), w szczególności umożliwiające udzielenie odpowiedzi na reklamację, oraz zwięzły opis przedmiotu i podstaw reklamacji, a także treść żądania.
 3. Skutecznie złożone reklamacje będą rozpatrywane nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od daty otrzymania reklamacji. Zgłaszający reklamację zostanie powiadomiony o wyniku rozpatrzenia reklamacji za pomocą wiadomości e-mail na adres podany w reklamacji.
 4. Decyzje Komisji Konkursowej w przedmiocie reklamacji podejmowane będą większością głosów w formie pisemnej uchwały. Od decyzji Komisji Konkursowej nie przysługuje odwołanie, co nie wyłącza prawa Uczestnika do dochodzenia roszczeń przed sądem.

 

Używamy plików cookies w celu poprawy funkcjonalności internetowej strony Galerii Wiślanka. Cookies to niewielkie pliki, w których zapisywane są informacje na temat ruchu na stronie. Jeżeli zgadzasz się na użycie plików cookies kliknij przycisk Akceptuję, aby zamknąć to okno. W przeciwnym wypadku wyłącz obsługę plików cookies lub opuść tę stronę.